Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Kamenná Poruba
Kamenná Poruba

Evidencia obyvateľstva

Referát evidencie obyvateľstva                                                                                                                 Ing. Emília Huljaková                                                                                                                                                                                                                       č.t.: 0911 498 332 , email: emilia.huljakova@kamenna-poruba-za.dcom.sk 

Postup obce pri evidovaní obyvateľstva

Hlásenie trvalého a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Hlásenie trvalého pobytu

Pri hlásení trvalého pobytu je občan povinný predložiť: 

 • platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze. Ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa, vydaný orgánmi SR,
 • platný cestovný doklad SR, alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti (Výpis z listu vlastníctva alebo Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva),
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov. Súhlas sa nevyžaduje, ak ide o prihlásenie vlastníka, spoluvlastníka, manžela, nezaopatreného dieťaťa, prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti.

Ak občan nemá k dispozícii Výpis z listu vlastníctva alebo Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva, ohlasovňa má možnosť overiť si Výpis z listu vlastníctva prostredníctvom informačného systému. Občan však má povinnosť uviesť Mestu Nitra údaje potrebné na ich zabezpečenie: číslo listu vlastníctva, súpisné číslo, číslo parcely, katastrálne územie.

Odporúčame občanom predložiť výpis z listu vlastníctva (rozhodnutie o povolení vkladu). V tomto prípade je občan vybavený skôr, lebo prihlásenie prebehne rýchlejšie.

Skončenie trvalého pobytu na území SR

 • Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu v ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať.
 • Občan, ktorý má pobyt v zahraničí, a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území SR, urobí tak prostredníctvom zastupiteľského úradu SR alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR.

Zrušenie trvalého pobytu občanovi

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy občanovi, ktorý nemá k budove žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy. Písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu predkladá navrhovateľ osobne a na podporu zdôvodnenia návrhu predkladá:

 • platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti (Výpis z listu vlastníctva alebo Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva),
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,
 • dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané,
 • rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia, ak bolo vydané,
 • dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané.

Tlačivo: Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Oznámenie o mieste trvalého pobytu

Fyzické alebo právnické osoby môžu požiadať ohlasovňu o oznámenie miesta pobytu obyvateľa.

Žiadosť musí byť podaná písomne, v žiadosti musí byť uvedené meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a miesto trvalého pobytu žiadateľa. Ak ide o právnickú osobu - obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť a odôvodnenie žiadosti.

Za každé poskytnutie informácie o mieste pobytu sa vyberá správny poplatok vo výške 5 € podľa položky 8 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Od poplatkov sú oslobodené právnické a fyzické osoby podľa § 4 uvedeného zákona.

Potvrdenie o trvalom pobyte

Pre potreby občana ohlasovňa vystavuje potvrdenie o trvalom pobyte. K jeho vystaveniu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz a uhradiť správny poplatok vo výške 5 €.

Zákaz poskytovania údajov

Obyvateľ môže na základe písomného vyhlásenia doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov o mieste pobytu.

Vo vyhlásení sa uvedie lehota, na ktorú sa má zakázať vydávanie údajov, táto lehota nesmie byť dlhšia ako tri roky.

Hlásenie prechodného pobytu

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní. Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ak sa v SR zdržiava dlhšie ako 90 dní.

Pri hlásení prechodného pobytu občan predkladá tie isté doklady, ako pri hlásení trvalého pobytu.

Pobyt občana v zahraničí

Občan, ktorý má trvalý pobyt v SR a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, má právo ohlásiť túto skutočnosť v ohlasovni v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

 

Fond na podporu športu

Fond na podporu športu

Voľby 2024

Voľby 2024

archív hlásení obecného rozhlasu

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Slov-Lex

Slov-Lex

Kataster nehnuteľností

Kataster nehnuteľností

Triedený zber

Elektronický prístup k službám obce

mID

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Facebook

facebook

Turistická mapa

mapa_vku

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 15. 4. 2024
silný dážď 18 °C 11 °C
utorok 16. 4. dážď so snehom 11/4 °C
streda 17. 4. dážď so snehom 8/2 °C
štvrtok 18. 4. dážď so snehom 8/0 °C

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish