Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Kamenná Poruba
Kamenná Poruba

Tlačivá

Ambulantný predaj

Čestné vyhlásenie k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb

Čestné vyhlásenie k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 399,38 kB

Čestné vyhlásenie na predaj vlastných použitých výrobkov predávané v primeranom množstve

Čestné vyhlásenie na predaj vlastných použitých výrobkov predávané v primeranom množstve.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,97 kB

Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti (poľnohospodárske prebytky)

Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti (poľnohospodárske prebytky).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,72 kB

Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou

Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 195,79 kB

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb - na zriadenie trhového miesta

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb - na zriadenie trhového miesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 213,65 kB

Daň z nehnuteľností a daň za psa

Prehlásenie k DzN

Prehlásenie k DzN.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 55,15 kB

Prehlásenie k DzN

Prehlásenie k DzN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,93 kB

Priznanie k dani ... platné od 1.9.2023

2023 NOVÉ Priznanie_komplet_tlacivo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,56 MB

Žiadosť o vrátenie pomernej časti dane

žiadosť o vrátenie pomernej časti dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,25 kB

Daň za ubytovanie

Mesačné hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí

Mesačné hlásenie o počte ubytovaných.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,19 kB

Registračný list - VZNIK, ZMENA

daň z ubytovania - registračný list - VZNIK, ZMENA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,41 kB

Registračný list - ZÁNIK

daň z ubytovania - registračný list - ZÁNIK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,4 kB

VZN č. 6/2022 o dani za ubytovanie

VZN 6-2022 - daň z ubytovania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,34 kB

Ekonomické oddelenie

Zúčtovanie poskytnutnej dotácie

priloha-c2-zuctovanie-dotacie-1539296580.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,66 kB

Žiadosť o poskytnutie dotácie

priloha-c1-ziadost-o-poskytnutie-dotacie-1539296579.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,36 kB

Evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Návrh na zrušenie trvalého pobytu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,33 kB

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,01 kB

Evidencia psov

Nahlásenie straty psa

SP_Nahlásenie_straty_psa-converted.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,26 kB

Odhlásenie psa z evidencie

PE2_odhlásenie-_psa_z_evidencie-converted.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 576,01 kB

Prihlásenie psa do evidencie

PE1_prihlasenie_psa_do_evidencie-converted.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 585,24 kB

Žiadosť o vydanie náhradnej známky

PEa_Žiadosť-o-vydanie-náhradnej-známky-converted.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 562,43 kB

Poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Oznámenie KO - poplatník platí za všetkých členov domácnosti

Oznámenie KO - poplatník platí za všetkých členov domácnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,7 kB

Oznámenie o zmene poplatku za KO

Oznámenie o zmene poplatku za KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,75 kB

Žiadosť o vrátenie pomernej časti dane

žiadosť o vrátenie pomernej časti dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,25 kB

Žiadosť o zníženie/odpustenie_poplatku za KO

žiadosť o zníženie-odpustenie_poplatku za KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 478,05 kB

Referát výstavby a územného plánovania

Čestné vyhlásenie k veku stavby

Čestné vyhlásenie k veku stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,53 kB

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,23 kB

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 396,43 kB

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre reklamné stavby , ktorých plocha je väčšia ako 20m2

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre reklamné stavby , ktorých plocha je väčšia ako 20m2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 521,29 kB

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Návrh na vydanie územného rozhodnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 395,44 kB

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 520,05 kB

Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác

Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 500,69 kB

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 398,66 kB

Žiadosť o potvrdenie veku stavby

Žiadosť o potvrdenie veku stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,09 kB

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 376,45 kB

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby nad 3m2

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby nad 3m2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 494,77 kB

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 395,37 kB

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 363,69 kB

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,83 kB

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu

Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,44 kB

Žiadosť o vydanie stanoviska k vyňatiu z poľnohospodárskeho ( lesného) fondu

Žiadosť o vydanie stanoviska k vyňatiu z poľnohospodárskeho ( lesného) fondu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 302,61 kB

Žiadosť o vydanie stanoviska k zriadeniu vjazdu z miestnej komunikácie

Žiadosť o záväzné stanovisko obce k vjazdu z miestnej komunikácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,4 kB

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 398,54 kB

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska orgánu štátnej vodnej správy

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska orgánu štátnej vodnej správy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,53 kB

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska stavebného úradu podľa §120,§140b zákona č.50-1976 Zb.

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska stavebného úradu podľa §120,§140b zákona č.50-1976 Zb..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,8 kB

Žiadosť o zlúčené územné a stavebné konanie

Žiadosť o zlúčené územné a stavebné konanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 398,52 kB

Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby

Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 363,09 kB

Žiadosť o zvláštne užívanie komunikácie- rozkopové povolenie

Žiadosť o rozkopové povolenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 290,9 kB

Referát životného prostredia

Žiadosť o súhlas na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia

žiadosť o súhlas na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 379,99 kB

Žiadosť o súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

ziadost-o-suhlas-na-uzivanie-maleho-zdroja-znecistovania-ovz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,45 kB

Žiadost o vydanie rybárskeho lístka

žiadost o vydanie rybárskeho lístka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 387,81 kB

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,22 kB

Register adries

Žiadosť o potvrdenie veku stavby

Žiadosť o potvrdenie veku stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,09 kB

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla

Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,12 kB

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,44 kB

Samostatne hospodáriaci roľník (SHR)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o platnosti trvania Osvedčenia SHR

žiadosť o vydanie potvrdenia o platnosti trvania Osvedčenia SHR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 351,08 kB

Žiadosť o vykonanie zmeny údajov v Osvedčení SHR

žiadosť o vykonanie zmeny údajov v Osvedčení SHR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 353,4 kB

Žiadosť o zápis do evidencie SHR

žiadosť o zápis do evidencie SHR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 506,87 kB

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia SHR

žiadost o zrušenie Osvedčenia SHR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 418,69 kB

Sociálne služby

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 116,98 kB

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 49,41 kB

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania podpornej sociálnej služby - odľahčovacia služba

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania podpornej sociálnej služby - odľahčovacia služba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 249,04 kB

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,83 kB

Žiadost o preposúdenie odkazanosti na sociálnu službu

Žiadost o preposúdenie odkazanosti na sociálnu službu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,71 kB

Žiadosť o ukončenie poskytovania opatrovateľskej služby

Žiadosť o ukončenie poskytovania opatrovateľskej služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,07 kB

Všeobecné záväzné nariadenia

Pripomienka k návrhu VZN

Pripomienka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,21 kB

Fond na podporu športu

Fond na podporu športu

Voľby 2024

Voľby 2024

archív hlásení obecného rozhlasu

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Slov-Lex

Slov-Lex

Kataster nehnuteľností

Kataster nehnuteľností

Triedený zber

Elektronický prístup k službám obce

mID

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Facebook

facebook

Turistická mapa

mapa_vku

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 15. 4. 2024
silný dážď 18 °C 11 °C
utorok 16. 4. dážď so snehom 11/4 °C
streda 17. 4. dážď so snehom 8/2 °C
štvrtok 18. 4. dážď so snehom 8/0 °C

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish